ژمارەی بینین:

شرح تقريب التدمرية

م.إبراهيم عمر
بەروار:٢٠١٩/٠٣/٠٥فایلی هاوپێچ
ناوی فایل کێش گوێگرتن داگرتن
تقريب التدمرية 6.MP3 ٤١.٥٣ مێگا بایت
تقريب التدمرية 7.mp3 ١٠.٦٢ مێگا بایت
تقريب التدمرية 8.mp3 ٧.١٩ مێگا بایت
تقريب التدمرية 9.mp3 ١١.٦٢ مێگا بایت
تقريب التدمرية 10.mp3 ٨.٠٤ مێگا بایت
تقريب التدمرية 11.mp3 ٧.٧٥ مێگا بایت
تقريب التدمرية 12.mp3 ٦.٥١ مێگا بایت
تقريب التدمرية 13.mp3 ٧.٩ مێگا بایت
تقريب التدمرية 14.mp3 ٧.٦٥ مێگا بایت
تقريب التدمرية 15.mp3 ٨.٧٥ مێگا بایت
تقريب التدمرية 16.mp3 ٨.٣٩ مێگا بایت
تقريب التدمرية 17.mp3 ٧.١٩ مێگا بایت